EN   DE

Stosujemy konkurencyjną politykę cenową uzależnioną od pracochłonności w przygotowaniu miesięcznych deklaracji podatkowych.

nasze wynagrodzenie składa się z dwóch wielkości:

  • wynagrodzenie stałe - za powtarzalny, określony zakres czynności
  • wynagrodzenie zmienne - za czynności wykraczające poza powtarzalny zakres czynności

W celu oszacowania kosztu usługi, prosimy wypełnić i wysłać następujący formularz:

Imię i nazwisko:
Miasto:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Rok rozpoczęcia działalności::
Rodzaj prowadzonej działalności:
Czy firma jest płatnikiem podatku VAT ?: tak
nie
Forma prawna prowadzonej działalności: firma jednoosobowa
spółka cywilna
spółka prawa handlowego
Rodzaj prowadzonej ewidencji: księgi rachunkowe
podatkowa księga przychodów i rozchodów
ryczałt ewidencjonowany
karta podatkowa
Dodatkowe usługi: rozliczenie z ZUS
prowadzenie spraw kadrowych
inne usługi księgowe, podatkowe, z zakresu analiz       ekonomicznych, itp.
Czy firma prowadzi działalność: importową
eksportową
WNT
WDT
Przewidywana ilość dokumentów w miesiącu:
Wielkość zatrudnienia:
Środki trwałe podlegające amortyzacji:
Uwagi: